Over ons Contact

Onze expertise

Het primair proces

Wij kennen als geen ander het primair proces. Wij helpen bij de vertaling van uw beleid en bedrijfsstrategie naar concrete (operationele) doelstellingen.

Methodisch werken en het verpleegkundig proces

Wij adviseren en scholen vanuit de professionele standaard voor verzorgenden en verpleegkundigen. Wij bieden maatwerk in doelgericht, planmatig en systematisch werken.

Kwaliteitsverbetering

Voor ons is het continu werken aan verbetering een 2e natuur. Wij stimuleren professionals in de zorg om nieuwe stappen te maken en wij dagen hen uit om kwalitatief te groeien.

Persoonlijk/professioneel leiderschap

Door zorgprofessionals uit te nodigen om invloed op goede zorg uit te oefenen vanuit deskundigheid en kennis stimuleren wij leiderschap. Professioneel leiderschap leidt tot het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie.

Onze opdrachten

Deskundigheidsbevordering

 • Organiseren van intercollegiale toetsing voor alle werkzame wijkverpleegkundigen.
  Opdrachtgevers: landelijk en regionaal georganiseerde thuiszorgorganisaties; zorg coöperatie voor zelfstandig werkende zorgprofessionals;
 • Iedere 6 weken organiseren van (geaccrediteerde) masterclasses over een actueel onderwerp. De kennis en kunde van de zorgmedewerkers blijven hiermee op pijl.
  Opdrachtgever: landelijke thuiszorgorganisatie
 • Omgang met OmahaSystem binnen de organisatie en tussen organisaties.
  Opdrachtgevers: kleinschalige woonzorgorganisatie; meerdere thuiszorgorganisaties.
 • Aanpassen van e-learning naar de huidige wet- en regelgeving
  Opdrachtgever: Kennisnetwerk voor zorgprofessionals

Kwaliteitsverbetering

 • Vertaling van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar de werkvloer.
  Opdrachtgever: intramurale VVT-instelling
 • Vertalen van het organisatie meerjarenplan naar een operationeel (primair proces) plan.
  Opdrachtgever: intramurale VVT-instelling
 • Werken met Evidence Based Practice.
  Opdrachtgever: regionale thuiszorgorganisatie.

(Multidisciplinaire) samenwerking

 • Ondersteunen bij het uitbreiden van de huidige samenwerking met als doel te komen tot lokaal herkenbare en aanspreekbaar georganiseerde wijkteams.
  Opdrachtgevers: VVT-instellingen.

Doelmatige en rechtmatige zorg

 • Opzetten van en uitvoering geven aan het proces van dossierchecks ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Van het organiseren van een dossiercheckteam tot de analyse en de verbeteradviezen.
  Opdrachtgevers: landelijk werkzame thuiszorgorganisatie; landelijk platform voor zelfstandige zorgprofessionals
 • Projecten op het gebied van productiviteit.
  Opdrachtgevers: zowel intra-, als extramuraal.
 • (her)beoordelingen van wijkverpleegkundige indicatiestelling.
  Opdrachtgever: zorgverzekeraar.

Werkprocessen

 • Het beschrijven van de huidige werkprocessen in het thuiszorgteam.
  Opdrachtgever: regionaal werkende thuiszorgorganisatie
 • Vormgeven aan een veilig medicatiebeleid
  Opdrachtgever: VVT-instelling.
 • Client in de regiefunctie.
  Opdrachtgever: landelijk werkende thuiszorgorganisatie
 • Opzetten van cliënten participatie binnen het verpleegkundig proces.
  Opdrachtgever: regionaal werkende thuiszorgorganisatie